Posted 06.06.18

Wates Residential yn dathlu wrth i’r cartrefi cyntaf gael eu prynu yng nghynllun blaenllaw Caerdydd

Mae’r datblygwr cenedlaethol Wates Residential yn dathlu galw uchel iawn ar gyfer y cartrefi cyntaf i’w rhyddhau fel rhan o gynllun blaenllaw adeiladu tai Caerdydd.

Diwedd mis diwethaf rhyddhawyd y deuddeg cartref cyntaf oddi ar y cynllun, wedi eu lleoli ar safleoedd Braunton Crescent (Golwg-y- Môr) a Clevedon Road (Heol y Capten) yn Llanrhymni, gyda diddordeb arbennig gan brynwyr tro cyntaf.

Mae hon yn garreg filltir bwysig ym mhartneriaeth Cartrefi Caerdydd, bydd yn arwain at 1,500 o gartrefi mewn nifer o safleoedd yn y ddinas yn dilyn apwyntiad Wates Residential fel partner datblygu Cyngor Caerdydd ym mis Ionawr 2016.

Hysbysebwyd y lleiniau, sydd yn cynnwys cartrefi dwy a thair ystafell wely, mewn digwyddiad a gynhaliwyd ddydd Gwener Mawrth 23ain yng Nghanolfan Hamdden y Dwyrain yn Llanrhymni, er mwyn denu prynwyr lleol.

Daeth dros 50 o bobl yno, a threfnwyd apwyntiadau ar gyfer y diwrnod canlynol gyda’r asiant Allen & Harris. Cafwyd archebion llwyddiannus gan 8 (67%) o brynwyr tro cyntaf, tra bydd saith o gartrefi (58%) yn cael eu prynu drwy gynllun Cymorth i Brynu y Llywodraeth.

Rhain yw’r cartrefi cyntaf i’w rhyddhau fel rhan o’r cynllun ‘Cartrefi Caerdydd’, partneriaeth deng mlynedd rhwng Cyngor Caerdydd a Wates Residential.

Dyluniwyd y cynllun er mwyn ateb y galw cynyddol am dai yn y ddinas a bydd yn darparu oddeutu 600 o dai cyngor i’w rhentu neu ar gyfer perchentyaeth â chymorth, a 900 o dai i’w gwerthu ar y farchnad agored.

Ar ôl eu cwblhau flwyddyn nesaf, bydd safleoedd Golwg-y- Môr a Heol y Capten yn cynnwys 106 o gartrefi o ddaliadaeth gymysg, sef 40 tŷ cyngor a 66 i’w gwerthu. Cafwyd caniatâd cynllunio ar gyfer naw o safleoedd eraill. Yn rhan gyntaf y cynllun mae’r gwaith adeiladu eisoes ar waith ar bedwar o’r safleoedd hyn.

Bydd yr holl gartrefi dan enw ‘Cartrefi Caerdydd’ yn cwrdd â gofynion uchel o gynaliadwyedd ac effeithlonrwydd ynni er mwyn mynd i’r afael â thlodi tanwydd.

Yn ogystal, fel rhan o’r bartneriaeth, mae Wates Residential a Chyngor Caerdydd wedi gwneud addewid i greu cyfleoedd cyflogaeth a hyfforddiant ar gyfer trigolion lleol, gan gynnwys prentisiaethau ar y safleoedd, profiad gwaith ar leoliad a chynlluniau yfforddiant strwythuredig. Hyd yn hyn cynhyrchiwyd £237,000 mewn gwerth economaidd, amgylcheddol a chymdeithasol, gyda 824 wythnos o waith a hyfforddiant wedi eu creu ar gyfer pobl ar hyd a lled Caerdydd.

Rhyddheir y cartrefi nesaf ar y safle ar ddiwedd mis Ebrill.

Dywedodd Paul Nicholls, Rheolwr Gyfarwyddwr Wates Residential Y De:
“Mae rhyddhau’r cartrefi cyntaf hyn dan frand ‘Cartrefi Caerdydd’ yn garreg filltir arwyddocaol ac rydym wrth ein bodd bod y cartrefi wedi cael derbyniad mor dda gan drigolion lleol, yn enwedig prynwyr tro cyntaf”
“Mae’n amlwg bod cynnydd yn y galw lleol o fewn Caerdydd am dai fforddiadwy ac o safon uchel a bydd ein cynlluniau ni a’r cyngor o help sylweddol wrth ateb y galw dwys hwn. Mae ein partneriaeth hirdymor â’r cyngor yn golygu ein bod yn gallu darparu buddion arwyddocaol ar gyfer y gymuned drwy ein buddsoddiad mewn sgiliau, cyflogaeth a hyfforddiant, yn ogystal â darparu tai ychwanegol hanfodol.”

Dywedodd Cynghorwraig Lynda Thorne, Aelod Cabinet Cyngor Caerdydd dros Dai a Chymunedau:
“Rwyf wrth fy modd bod y cartrefi hyn, rhan o’n partneriaeth Cartrefi Caerdydd gyda Wates Residential, yn profi mor llwyddiannus gyda phrynwyr.
“Mae hon yn garreg filltir gyffrous yn y rhaglen Cartrefi Caerdydd ac rwy’n edrych ymlaen at weld y cynnydd bellach yn y datblygiadau sydd ar y gweill yn ogystal â’r gwaith sydd i ddod ar safleoedd ar draws y ddinas. Rydym wedi ymrwymo i ateb y galw ar gyfer bob math o gartrefi yn y ddinas a darparu cartrefi fforddiadwy o safon uchel bydd yn help i adfywio cymunedau a gwella ansawdd bywyd ein trigolion.”

Next article
ADRODDIAD YSGOL

Mae tîm Cartrefi Caerdydd wedi datblygu perthynas agos â’r ddwy ysgol sydd yn nalgylchoedd Golwg-y-Môr a Rhos Yr Arian. Mae ysgolion cynradd Oakfield...

Cofrestrwch eich diddordeb

Call us

Our Information line is open seven days a week, 10.00 am - 5.00pm.

    General Information

    Request a call back/register for updates

    Please complete your details and we’ll be in touch soon.

    It is important to us that you know exactly how we look after your personal information. For further information please read our Privacy Policy and our website Terms and Conditions. We will only pass your details to our sales team or appointed sales agents who will contact you to confirm your requirements and answer any questions you may have.