Manteision prynu tŷ newydd sbon

Mae cartref sydd newydd ei adeiladu yn cynnig llawer o fanteision o'i gymharu â chartref ail-law. Yn seiliedig ar adborth ein cwsmeriaid, dyma naw o'r rhai mwyaf poblogaidd.

Cardiff-Living-Cutaway 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
Cynfas wag

Mae cartref newydd yn cynnig cyfle i fynegi eich creadigrwydd trwy gyffyrddiadau personol. Boed yn dewis lliwiau paent, papur wal, gosodiadau, neu orffeniadau, does dim angen delio â chael gwared ar hen bapur wal, carpedi, neu ffitiadau.

2
Cyfleustra modern

Yn Cartrefi Caerdydd, mae pob cartref newydd yn cynnwys cegin Moores wedi'u dylunio'n broffesiynol, yn cynnwys ystod o offer. Ar ben hynny, mae ein hystafelloedd ymolchi yn cynnwys celfi o’r radd flaenaf gan Roca. Mae'r mannau hyn wedi'u cynllunio i fodloni gofynion byw cyfoes.

3
Cysylltedd

Yn ein byd modern cyflym, mae cysylltedd cyflym yn hanfodol. Dyna pam mae ein cartrefi i gyd wedi’u gwefru ymlaen llaw ar gyfer cysylltiadau band eang cyflym iawn.

4
Addasu:

Drwy gadw eich cartref Cartrefi Caerdydd yn gynnar, cewch gyfle i ddewis eich gosodiadau a'ch ffitiadau eich hun. Boed yn ddeunyddiau lloriau, dyluniad cegin, neu orffeniadau’r ystafell ymolchi.

5
Effeithlonrwydd ynni:

Mae holl gartrefi Cartrefi Caerdydd wedi'u hadeiladu gyda'r technolegau a'r deunyddiau adeiladu diweddaraf, gan arwain at well effeithlonrwydd ynni ac ymarferoldeb. Gyda gwell inswleiddio ac awyru, rydym yn blaenoriaethu cynaliadwyedd amgylcheddol ac yn lleihau eich costau ynni.

6
Llai o waith cynnal a chadw ac atgyweirio

Yn wahanol i eiddo hŷn, mae cartrefi newydd yn cael eu hadeiladu i bara heb fawr o angen cynnal a chadw. Fel perchennog cartref Cartrefi Caerdydd gallwch ddisgwyl treulio llai o amser ac arian ar broblemau cynnal a chadw, gan eich galluogi i ganolbwyntio ar fwynhau eich cartref newydd.

7
Gwarant

Mae ein cartrefi newydd i gyd wedi eu gwarantu am 10 mlynedd sy'n rhoi amddiffyniad ychwanegol a thawelwch meddwl i chi. Rydym hefyd yn darparu Gwasanaeth Ôl-werthu 2 flynedd i helpu gydag unrhyw ymholiadau neu bryderon a allai godi ar hyd y ffordd.

8
Bywyd Cymunedol

Rydym yn ymfalchïo mewn creu amgylcheddau sy'n helpu i dyfu a datblygu cymunedau. Dyna pam rydyn ni'n rhoi cymaint o bwyslais ar y mannau gwyrdd o amgylch y gymuned, gan greu ymdeimlad o berthyn a chreu cyfleoedd ar gyfer rhyngweithio cymdeithasol.

9
Eich helpu i brynu

Gyda'n Cynghorydd Ariannol pwrpasol, gallwn gynnig arweiniad ar y gwahanol opsiynau morgais sydd ar gael. Ar ben hynny, gall ein cynllun Mover Assist helpu gyda gwerthu eich eiddo presennol, gan symleiddio'r pontio i'ch cartref newydd. Yn ogystal, gallwn drafod unrhyw gymhellion sydd ar gael gan y llywodraeth ar gyfer prynu tai newydd a fydd yn eich helpu i wneud penderfyniad gwybodus ar brynu eich cartref.

Llwyn Aethnen

Newport Road, Rumney CF3 3XG

Cartrefi teuluol 2, 3, 4 a 5 ystafell wely. Bydd y cartrefi ar gael i’w gwerthu’n breifat ac ar rhent Cyngor. Bydd y cynllun hefyd yn cynnwys cynllun byw yn y gymuned newydd gan y Cyngor sydd wedi’i gynllunio ar gyfer pobl hŷn sy’n byw’n annibynnol yn ogystal â Chanolfan Hyfforddi Sgiliau.

Maes y Fasarnen

Ball Road, Llanrumney, Cardiff, CF3 4JH

Mae Maple Fields yn gasgliad o gartrefi teuluol 2, 3, 4 a 5 ystafell wely sydd wedi’u cynllunio o amgylch rhodfeydd coediog a mannau agored mawr.

Yn lansio Haf/Hydref 2024

Cofrestrwch eich diddordeb

Call us

Our Information line is open seven days a week, 10.00 am - 5.00pm.

    General Information

    Request a call back/register for updates

    Please complete your details and we’ll be in touch soon.

    It is important to us that you know exactly how we look after your personal information. For further information please read our Privacy Policy and our website Terms and Conditions. We will only pass your details to our sales team or appointed sales agents who will contact you to confirm your requirements and answer any questions you may have.