Travel connections

Ar y beic Mae raciau beic ar gyfer fflatiau Rhos yr Arian i’r sawl sy’n dewis teithio ar ddwy olwyn. Mae hyn yn opsiwn gwyrddach, a bydd yn rhoi cyfle i chi fwynhau’r amgylchedd lleol hefyd.
Ar y bws Mae llwybrau 49 a 50 yn gweithredu’n aml (gwasanaeth bob deng munud, o ddydd Llun i ddydd Sadwrn) o Ganol Caerdydd i Rodfa Countisbury, sydd bedair munud o Ros yr Arian ar droed. I weld llwybrau bysys ac amseroedd teithio pellach ewch i.
Ar y trên Yr brif orsaf drenau agosaf yw Canol Caerdydd gyda gwasanaethau trên i Fanceinion, Bryste, Birmingham, Caerloyw a Paddington Llundain. Y Mynydd Bychan Uchaf yw’r orsaf drenau leol agosaf.
Yn y car Mae canol dinas Caerdydd yn cynnig ystod dda o gyfleusterau parcio yn ogystal â’r gwasanaeth Parcio a Theithio, sy’n golygu bod mynd â’r car allan yn ddi-drafferth. Mae Rhos yr Arian yn agos i’r M4 sy’n rhoi mynediad cyflym i gyrchfannau eraill yng Nghymru a dros y bont i Fryste ac i Lundain.
Ar droed P’un a ydych chi’n mynd at y meddyg neu i’r llyfrgell, gallwch gyrraedd eich holl wasanaethau lleol o ddydd i ddydd ar droed.
Cyrraedd y maes awyr Mae’n hawdd cyrraedd Maes Awyr Caerdydd mewn car neu ar drafnidiaeth gyhoeddus o Ros yr Arian. Mae’r maes awyr prysur hwn yn cynnig teithiau hedfan uniongyrchol i lawer o gyrchfannau Ewropeaidd poblogaidd.

Mae gan Trowbridge a Llaneirwg hanes cyfoethog, ac fe fuon nhw ymhlith clwstwr o bentrefi gwledig, yn cynnwys Sain Ffagan a Rhiwbeina. Er yr ystyrir bellach bod yr ardaloedd hyn yn rhan bwysig o wead dinas-ranbarth ehangach Caerdydd, mor ddiweddar â 100 mlynedd yn ôl prin eu bod wedi cofrestru ar y map.

Yn rhyfeddach fyth, ystyrid ar un adeg nad oedd Pentref Llaneirwg yn rhan o Gymru o gwbl. Yn 1535, pan ddaeth Deddf Cyfreithiau Cymru i rym, roedd Pentref Llaneirwg yn rhan swyddogol o Sir Fynwy ac felly’n cael ei ystyried yn rhan o Loegr.

Er iddo groesi’n ôl dros y ffin ymhell cyn hynny, nid tan 1974 y daeth Llaneirwg yn rhan o Gaerdydd yn swyddogol.

Creodd twf adeiladu mawr ddiwedd yr 20fed ganrif ystadau Trowbridge, Tredelerch, Pontprennau a Llaneirwg Newydd, gan nodi’n swyddogol y trawsnewidiad o bentref gwledig i faestref fetropolitanaidd sefydledig.

Cofrestrwch eich diddordeb

Call us

Our Information line is open seven days a week, 10.00 am - 5.00pm.

    Rhos Yr Arian

    Gofynnwch am alwad yn ôl / cofrestrwch ar gyfer diweddariadau

    Cwblhewch eich manylion a byddwn mewn cysylltiad yn fuan.

    Mae'n bwysig i ni eich bod yn gwybod yn union sut rydym yn gofalu am eich gwybodaeth bersonol. I gael rhagor o wybodaeth, darllenwch ein Polisi Preifatrwydd ar ein gwefan Telerau ac Amodau. Rydym ond yn trosglwyddo eich manylion i'n tîm gwerthu neu asiantau gwerthu penodedig a fydd yn cysylltu â chi i gadarnhau eich gofynion ac ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych.