Yn lansio Haf/Hydref 2024

Mae Maple Fields yn gasgliad o gartrefi teuluol 2, 3, 4 a 5 ystafell wely sydd wedi’u cynllunio o amgylch rhodfeydd coediog a mannau agored mawr.

Wedi’i lleoli yn Llanrhymni, maestref fawr yn nwyrain Caerdydd ac o fewn cyrraedd hawdd i’r A4, Canol Dinas Caerdydd a’r M40, mae Maple Fields yn ffinio â Phrifysgol Cymru, caeau chwarae ac Afon Rhymni. Mae 70 o’r cartrefi ar gael i’w gwerthu’n breifat a 28 drwy berchnogaeth a rennir. Mae llawer o’r cartrefi’n gymwys ar gyfer Cymorth i Brynu – Cymru.

COFRESTRWCH EICH DIDDORDEB ISOD A BYDDWN YN CYSYLLTU Â CHI GYDA MWY O WYBODAETH PAN ALLWN NI

    COFRESTRWCH HEDDIW

    Caiff y wybodaeth a roddir gennych wrth anfon sylwadau ei thrin yn gyfrinachol, yn unol â gofynion Deddf Diogelu Data 2018 a’r Egwyddorion Diogelu Data Cyffredinol. Caiff unrhyw ddata a roddir gennych ei brosesu yn unol â gofynion y Ddeddf Diogelu Data, ac wrth ei roi rydych chi’n caniatáu i’r Cyngor brosesu’r data at y diben y’i rhoddir.  Bydd yr holl wybodaeth bersonol a roddir yn cael ei thrin yn gwbl gyfrinachol a dim ond at ddibenion a ganiateir gan y gyfraith y bydd yn cael ei defnyddio gan Gyngor Caerdydd neu ei datgelu i eraill. Os hoffech dynnu’ch caniatâd yn ôl ar unrhyw adeg e-bostiwch datblygutai@caerdydd.gov.uk. I gael rhagor o wybodaeth am sut rydym yn prosesu’ch data personol darllenwch ein Polisi Preifatrwydd -  - neu cysylltwch â’r Swyddog Diogelu Data, Ystafell 357, Neuadd y Sir, CF10 4UW, e-bost: diogeludata@caerdydd.gov.uk