Mae cartref ynni effeithlon newydd yn Aspen Grove hyd at 60% yn rhatach i'w redeg na chartref ail law traddodiadol tebyg. Mae ffigurau newydd yn cadarnhau'r arbedion anhygoel a gynhyrchwyd gan ein technoleg flaengar, ecogyfeillgar sydd wedi'i hymgorffori yn yr holl gartrefi yn Aspen Grove.

Amcangyfrif o gostau rhedeg Ynni misol

£242 Cartref ail law nodweddiadol
£197 Cartref adeiladu newydd nodweddiadol
£97 Cartref Aspen Grove

Amcangyfrif o gostau rhedeg Ynni misol

EPC D

Cartref ail law nodweddiadol

Taliadau Sefydlog Blynyddol 17,000 Taliadau Sefydlog Blynyddol £270 Cyfanswm y Gost Flynyddol £2,900
EPC B

Cartref adeiladu newydd nodweddiadol

Taliadau Sefydlog Blynyddol 13,000 Taliadau Sefydlog Blynyddol £270 Cyfanswm y Gost Flynyddol £2,400
EPC A

Cartref Aspen Grove

Taliadau Sefydlog Blynyddol 3,300 Taliadau Sefydlog Blynyddol £175 Cyfanswm y Gost Flynyddol £1,100

Ffynhonnell: Crynodeb cost sero a chymhariaeth Aspen Grove 2023

Mae data mesuryddion clyfar wedi’i ddadansoddi ar gyfer pob cartref a defnyddiwyd data ar gyfer 26 o gartrefi gan gynnwys 20 cartref 3 ystafell wely, 4 cartref 2 ystafell wely a 2 gartref 4 ystafell wely. Gan ddefnyddio’r data defnydd mesuryddion clyfar gwirioneddol, mae’r misoedd gwag wedi’u hamcangyfrif gan ddefnyddio proffil defnydd misol amcangyfrifedig. Defnyddiwyd y data mewnforio trydan ar gyfer 26 o gartrefi, lle nad oes mwy na 35% o’r galw blynyddol am ynni wedi’i amcangyfrif. Mae’r holl gartrefi sydd â lefel uwch o ddata amcangyfrifedig na hyn wedi’u heithrio. Ar gyfer allforio, mae’r data yn fwy cyfyngedig oherwydd rhai cofrestriadau MPAN hwyr a chyfran fawr o ddyddiadau symud i mewn yn digwydd ar ôl y misoedd cynhyrchu solar brig.

Gan ddefnyddio’r data cyfyngedig sydd ar gael, mae’r defnydd a amcangyfrifir yn awgrymu y bydd cartref nodweddiadol yn gwario £97 y mis, neu £1,170 y flwyddyn. Mae hyn 49% yn rhatach nag adeilad newydd traddodiadol (gyda system nwy ganolog) a 60% yn rhatach na chartref arferol yn y DU. Mae’r holl gostau ar gyfer cymharu yn seiliedig ar y tariff ynni cyfradd sengl Octopws Hyblyg (Amrywiol Safonol) cyfredol (cyfraddau’n gywir o 1 Ionawr 2023). Mae prisiau ynni yn gwella ac felly hefyd mae argaeledd tariffau ynni Amser Defnydd (TOU) a Sero yn rhagweld y costau hyn a gellir gwella graddfa’r gostyngiadau ymhellach trwy optimeiddio batris a gwres/dŵr poeth yn erbyn cyfraddau allfrig.

* Nid yw costau wedi’u gwarantu a byddant yn amrywio yn ôl cartref unigol a ffordd o fyw’r deiliad. Cyfrifwyd y cyfraddau ym mis Mawrth 2023
I ddarganfod mwy am gartrefi Aspen Grove a’u technoleg o’r radd flaenaf sy’n helpu i gynhyrchu ynni di-garbon, tra’n arbed arian i chi ar gostau rhedeg, ffoniwch ni heddiw neu ewch i’n canolfan arddangos Zero-C.

Sut mae'n gweithio

1

Mae ynni solar yn cael ei gasglu o'r haul

Mae paneli ffotofoltäig solar yn defnyddio celloedd sy'n cynnwys deunydd lled-ddargludyddion i ddal ynni’r haul a throi ymbelydredd solar yn drydan.

2

Mae'r ynni’n cael ei storio mewn batri

Mae'r trydan yn cael ei storio mewn batri sydd wedi'i osod yn eich cartref. Pan fydd angen trydan ychwanegol ar y batri, gellir ei dynnu o'r grid yn ystod cyfnodau cost isel/carbon isel a gellir gwerthu trydan dros ben yn ôl i'r grid yn ystod cyfnodau cost uchel/carbon uchel.

3

Mae'r egni yn cael ei ddefnyddio i roi pŵer i'ch cartref

Defnyddir y trydan i bweru eich cartref yn ôl yr arfer (h.y. cadw'r goleuadau ymlaen) ond gellir ei ddefnyddio hefyd i wefru car trydan trwy'r pwyntiau gwefru ar eich wal allanol. Mae'r ynni'n cael ei reoli gan system rheoli ynni cartref clyfar o'r enw 'The BEE', sy'n monitro anghenion ynni eich cartref er mwyn optimeiddio dosbarthiad ynni o fewn eich cartref.

4

Cynhyrchir gwres trwy bwmp gwres o’r ddaear

Cynhyrchir gwres (ar gyfer dŵr poeth a gwres canolog) trwy bwmp gwres o'r ddaear (sy'n rhedeg ar drydan), sy'n gysylltiedig â system o dyllau turio tanddaearol dwfn.

5

Mae'r gwres sy'n cael ei storio yn cael ei ddosbarthu o amgylch y cartref

Mae gennych silindr dŵr poeth mawr sy'n gysylltiedig â'r pwmp gwres i storio dŵr poeth ar gyfer cawodydd neu olchi’r llestri.

6

Lleihau colled gwres

Yn ogystal â'r technolegau ynni a chynaeafu gwres newydd arloesol, rydym yn sicrhau ymhellach bod ôl troed carbon eich cartref yn cael ei leihau drwy insiwleiddio ar bob pwynt posibl lle gallai gwres gael ei golli.

Cofrestrwch eich diddordeb

Call us

Our Information line is open seven days a week, 10.00 am - 5.00pm.

    Llwyn Aethnen

    Gofynnwch am alwad yn ôl / cofrestrwch ar gyfer diweddariadau

    Cwblhewch eich manylion a byddwn mewn cysylltiad yn fuan.

    Mae'n bwysig i ni eich bod yn gwybod yn union sut rydym yn gofalu am eich gwybodaeth bersonol. I gael rhagor o wybodaeth, darllenwch ein Polisi Preifatrwydd ar ein gwefan Telerau ac Amodau. Rydym ond yn trosglwyddo eich manylion i'n tîm gwerthu neu asiantau gwerthu penodedig a fydd yn cysylltu â chi i gadarnhau eich gofynion ac ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych.