Foxglove Court

YN DOD CYN HIR

Yn agos at Ben-y-lan, un o’r ardaloedd mwyaf poblogaidd yng Nghaerdydd, mae Foxglove Court yn cynnig dewis o gartrefi dwy, tair a phedair ystafell wely i’r teulu sydd ar gael drwy werthiant preifat a rhent y Cyngor.

Cartrefi newydd i’r rhai sy’n mwynhau ffordd fodern o fyw. Wedi’u cynllunio i fanyleb uchel, a chydag safon adeiladu heb ei hail, mae ein cartrefi yn eich galluogi i fyw’r bywyd yr ydych ei eisiau heb unrhyw gyfaddawd.

First Completions expected Autumn/Winter 2021

Cofrestrwch eich diddordeb

  COFRESTRWCH HEDDIW

  Caiff y wybodaeth a roddir gennych wrth anfon sylwadau ei thrin yn gyfrinachol, yn unol â gofynion Deddf Diogelu Data 2018 a’r Egwyddorion Diogelu Data Cyffredinol.

  Caiff unrhyw ddata a roddir gennych ei brosesu yn unol â gofynion y Ddeddf Diogelu Data, ac wrth ei roi rydych chi’n caniatáu i’r Cyngor brosesu’r data at y diben y’i rhoddir.  Bydd yr holl wybodaeth bersonol a roddir yn cael ei thrin yn gwbl gyfrinachol a dim ond at ddibenion a ganiateir gan y gyfraith y bydd yn cael ei defnyddio gan Gyngor Caerdydd neu ei datgelu i eraill.

  Os hoffech dynnu’ch caniatâd yn ôl ar unrhyw adeg e-bostiwch datblygutai@caerdydd.gov.uk. I gael rhagor o wybodaeth am sut rydym yn prosesu’ch data personol darllenwch ein Polisi Preifatrwydd -  - neu cysylltwch â’r Swyddog Diogelu Data, Ystafell 357, Neuadd y Sir, CF10 4UW, e-bost: diogeludata@caerdydd.gov.uk

  Cofrestrwch eich diddordeb

  Ffoniwch ni

  Mae ein llinell wybodaeth ar agor 10.00am - 5.00pm, saith diwrnod yr wythnos.

   Llys Ffion - Gofynnwch am alwad yn ôl

   Rhowch ychydig o fanylion i ni a byddwn yn eich ffonio'n ôl

   Llys Ffion - Cofrestrwch am ddiweddariadau

   Rhowch ychydig o wybodaeth i ni a byddwn yn anfon y newyddion atoch mewn e-bost

   Mae'n bwysig i ni eich bod yn gwybod yn union sut rydym yn gofalu am eich gwybodaeth bersonol. I gael rhagor o wybodaeth, darllenwch ein Polisi Preifatrwydd ar ein gwefan Telerau ac Amodau. Rydym ond yn trosglwyddo eich manylion i'n tîm gwerthu neu asiantau gwerthu penodedig a fydd yn cysylltu â chi i gadarnhau eich gofynion ac ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych.