EICH HELPU I DDOD O HYD I'CH CARTREF PERFFAITH

EICH HELPU I DDOD O HYD I'CH CARTREF PERFFAITH

Gyda Chymorth i Brynu, gallwch brynu cartref newydd gyda dim ond blaendal o 5% a morgais ar gyfer 75% – p’un a ydych yn brynwr tro cyntaf neu’n symud ymlaen o’ch cartref presennol.

Mae’r Llywodraeth yn rhoi benthyg hyd at 20% o gost eich cartref newydd, felly bydd angen morgais o 75% arnoch i wneud yn iawn am weddill y pris prynu. Y Cymorth i Brynu: Mae’r Benthyciad Ecwiti yn ddi-log am 5 mlynedd a gellir ei ad-dalu ar unrhyw adeg neu ar ôl gwerthu’r cartref. Mae’r benthyciad ecwiti o 20 y cant yn ddi-log am 5 mlynedd ac ym mlwyddyn 6 codir ffi o 1.75 y cant o’r benthyciad, a delir yn fisol drwy ddebyd uniongyrchol. Mae’r ffi yn cynyddu’n flynyddol yn unol â’r Mynegai Prisiau Manwerthu (RPI) + 1 y cant. Gellir ad-dalu’r benthyciad ar unrhyw adeg ar swm sy’n hafal i 20 y cant o werth y farchnad, p’un a yw gwerth yr eiddo wedi cynyddu neu ostwng.
Caniateir ad-daliadau rhannol ar isafswm o 10 y cant o werth y farchnad ar adeg yr ad-daliad. Rhaid ad-dalu’r benthyciad wrth werthu’r eiddo neu ar ôl 25 mlynedd, pa un bynnag a ddaw gyntaf.

Cyhoeddi cynllun Cymorth i Brynu newydd ar gyfer Prynwyr Tro Cyntaf

Mae’r Llywodraeth wedi cyhoeddi cynllun Cymorth i Brynu newydd i redeg o 1 Ebrill 2021 tan 31 Mawrth 2023. Mae wedi’i gyfyngu i brynwyr tro cyntaf ac mae’n cynnwys capiau prisiau eiddo rhanbarthol i sicrhau bod y cynllun yn cyrraedd pobl sydd ei angen fwyaf. Fel gyda’r cynllun presennol, o dan y cynllun newydd, bydd y llywodraeth yn rhoi benthyg hyd at 20% o gost cartref newydd i brynwyr.
Gellir adfeddiannu eich cartref CHI os na fyddwch yn talu’r ad-daliadau ar eich morgais Gall ffi benodol fod yn daladwy ar ôl cwblhau’r morgais pan fyddwch yn prynu drwy’r Cymorth i Brynu: Cynllun Benthyciad Ecwiti.

Sut mae’n gweithio

£

Bydd angen i chi dalu blaendal o 5%

£15,000

Bydd benthyciad Ecwiti Cymorth i Brynu yn cyfrannu 20%

£60,000

Bydd angen morgais arnoch ar gyfer y 75% sy'n weddill

£225,000

Perchentyaeth â Chymorth

Mae’r cynllun yn cynnig eiddo sydd newydd ei adeiladu ar sail ecwiti a rennir neu gydberchnogaeth. Mae’r eiddo ar gael gan adeiladwyr tai yn y sector preifat ar ddatblygiadau tai penodol yng Nghaerdydd.

Ecwiti a rennir

Mae hyn fel arfer yn golygu y bydd ymgeisydd llwyddiannus yn ariannu cyfran fwy o’r eiddo drwy forgais a chynilion personol. A bydd y Cyngor, neu gymdeithas dai a enwebwyd, yn ariannu’r gyfran lai.
Bydd yr union gyfran sydd ar gael i fod yn berchennog arni yn dibynnu ar feini prawf yr eiddo a gynigir dan y cynllun, ond 70% fydd hi fel arfer. Gan mai trefniant ecwiti a rennir yw hwn, ni fydd yn rhaid i chi dalu rhent am y gyfran nad ydych yn berchen arni.
Byddwch yn ad-dalu’r gyfran nad ydych yn berchen arni pan fyddwch yn gwerthu’r eiddo neu’n ei brynu’n llwyr. Bydd hyn yn seiliedig ar werth y farchnad ar yr pryd.

Cydberchenogaeth

Fel arfer mae’r cynllun yn rhedeg ar y model ecwiti a rennir ond yn achlysurol iawn daw cyfle perchnogi ar gael. Mae hyn yn wahanol i ecwiti a rennir gan y byddai’r ymgeisydd llwyddiannus yn talu rhent gostyngol ar ganran yr eiddo nad yw’n berchen arni. Mae hyn yn caniatáu i chi brynu cyfranddaliadau pellach (a elwir yn ‘ddringo’r grisiau’). Mae hyn yn golygu y gallech ddod yn berchen ar 100% o’r eiddo yn dibynnu ar delerau’r brydles.

Ailwerthu

Bydd rhai eiddo ar gael pan fydd perchenogion presennol sydd wedi prynu drwy’r cynllun yn penderfynu gwerthu. Cyfeiriwn at y rhain fel ailwerthiannau.
Os prynoch drwy’r cynllun ac rydych nawr am werthu’ch eiddo, rhaid i chi roi gwybod i ni yn gyntaf fel y gallwn ddod o hyd i brynwr o’r rhestr o ymgeiswyr ar y cynllun. Os na allwn ddod o hyd i brynwr ar gyfer eich eiddo o fewn cyfnod penodol, cewch werthu’ch eiddo ar y farchnad agored ac ad-dalu’r gyfran y cytunwyd arni o’r pris prynu i’r cyngor neu’r gymdeithas dai.

Llety Rhent a Fforddiadwy

Gwefan bwrpasol gyda gwybodaeth am lety rhent a llety fforddiadwy yng Nghaerdydd gyda’r nod o helpu’r rhai sy’n chwilio am gartref i ddewis yr opsiynau mwyaf addas ar eu cyfer.

Cofrestrwch eich diddordeb

Call us

Our Information line is open seven days a week, 10.00 am - 5.00pm.

    General Information

    Request a call back/register for updates

    Please complete your details and we’ll be in touch soon.

    It is important to us that you know exactly how we look after your personal information. For further information please read our Privacy Policy and our website Terms and Conditions. We will only pass your details to our sales team or appointed sales agents who will contact you to confirm your requirements and answer any questions you may have.