Mae Cartrefi Caerdydd yn gynllun adfywio heriol bydd yn gwella’n sylweddol y stoc o gartrefi ar gael o fewn cymunedau presennol a darparu mynediad fforddiadwy at gartrefi lleol o safon uchel ar gyfer preswylwyr presennol.

O fewn y cynllun deng mlynedd bydd oddeutu 600 o gartrefi ar gael i’w rhentu neu brynu drwy’r Cynllun Perchentyaeth â Chymorth gan y Cyngor, tra bo’r 900 o gartrefi sy’n weddill ar gael ar y farchnad agored.

Wrth ateb yr ymrwymiad i wella ansawdd bywyd preswylwyr, bydd y cartrefi newydd yn cynnig amgylchedd byw gwell bydd yn cwrdd â lefelau uchel o gynaliadwyedd ac effeithlonrwydd ynni. Yn ogystal â darparu cartrefi newydd angenrheidiol, un o brif amcanion y cynllun yw buddsoddi yn ein cymunedau. Bydd y cynllun o fudd gwirioneddol i’r gymuned, gan gynnwys creu cyfleoedd ar gyfer hyfforddiant a chyflogaeth leol hir dymor.

Bydd yr amgylchedd adeiledig ym mhob datblygiad hefyd yn hyrwyddo gweithgarwch corfforol. Byddwn yn blaenoriaethu cerddwyr dros drafnidiaeth drwy’r cysyniad o’r Parthau Cartref, bydd yn creu strwythurau a chynlluniau teithiol actif ac yn hyrwyddo mynediad drwy gerdded neu seiclo at ardaloedd gwag a chyfleusterau cymunedol/manwerthu.

Yn y rhifyn cyntaf hwn o’r cylchlythyr Golwg, byddwn yn darparu manylion cyfoes ar yr amserlen adeiladu,
cyflwyno ein safleoedd datblygu newydd cyntaf i’w lansio, cynnig diweddariad ar weithgareddau diweddar yn y gymuned a chwrdd â rhai o’r hwynebau tu ôl i’r prosiect.

Ein gweledigaeth

Adeiladu cartrefi o’r radd flaenaf ac adfywio cymdogaethau yn un o’r dinasoedd mwyaf atyniadol i fyw ynddi yn Ewrop.

Cynllunio i weddu i fywydau modern

Mae ein cartrefi newydd wedi’u cynllunio i gyd-fynd â bywyd modern. Byddant yn gweddu i’ch ffordd o fyw ac yn rhoi lle i chi dyfu. Mae gwaith cynllunio o’r radd flaenaf ac ansawdd adeiladu digymar yn creu cartrefi y gallwch fyw ynddynt heb gyfaddawdu ar ddim.

Effeithlonrwydd ynni

All homes will be built to high energy efficiency standards and be more sustainable, resulting in lower energy bills for our residents and a reduced demand for energy from the enviroment.

Cymunedau cysylltiedig

Mae ein datblygiadau yn gymunedau cysylltiedig sy’n cynnig mynediad uniongyrchol i brifddinas ffyniannus ynghyd â chysylltiadau ffyrdd, rheilffordd ac awyr er mwyn teithio’n gyfleus i fannau domestig a thramor.

Partneriaid

Mae gan bob un o bartneriaid Cartrefi Caerdydd eu nodweddion a’u harbenigedd eu hunain, sy’n arwain at ddatblygiadau enghreifftiol o safbwynt yr amgylchedd adeiledig a’r amgylchedd cymdeithasol.

Ysbryd cymunedol

Nid yw ein datblygiadau yn annibynnol ond, yn hytrach, cânt eu gwau i mewn i wead cymunedau sy’n bodoli’n barod. Mae darparu amwynderau a rennir a mannau cyhoeddus yn cyfrannu at yr ysbryd cymunedol sy’n bodoli eisoes ac yn creu cartrefi a chymdogaethau y mae pobl am fod yn rhan ohonynt.

Mwynhau’r amgylchedd

Bydd pob datblygiad yn hyrwyddo gweithgarwch corfforol drwy’r amgylchedd adeiledig. Byddwn yn rhoi blaenoriaeth i gerddwyr dros gludiant modurol drwy’r cysyniad Parthau Cartrefi, gan greu strwythurau a chynlluniau teithio egnïol a hyrwyddo mynediad i fannau agored a chyfleusterau cymunedol/manwerthu drwy gerdded neu feicio.

Cofleidio'r Gymuned

Cofleidio'r Gymuned

Yn ddiweddar, cynhaliodd tîm Cartrefi Caerdydd sesiwn wybodaeth agored yn Hyb Llanrhymni a fynychwyd gan gymdogion a phartïon â diddordeb o’r gymuned leol. Roedd gennym arddangosfa a oedd yn dangos cynllun y safle, ym mha drefn y bydd elfennau amrywiol y gwaith yn cael eu cyflawni a’r gweithgareddau y byddwn yn eu cynnal yn y gymuned yn ystod y gwaith adeiladu.

Mae Wates Residential yn aelod Cyswllt hirdymor, balch o’r Cynllun Adeiladwyr Ystyriol ac mae’n ymdrechu i fod yn gymydog da yn y cymunedau lle rydym yn adeiladu cartrefi newydd. Fel rhan o’n hymrwymiad i gymunedau Caerdydd, byddwn yn cyfathrebu’n rheolaidd â chymdogion ynghylch materion yn ymwneud â safleoedd a byddwn yn penodi hyrwyddwr cymunedol i atgyfnerthu ein cysylltiadau â’r gymuned leol.

Byddwn yn cyhoeddi cylchlythyrau rheolaidd yn cynnwys y wybodaeth ddiweddaraf am y prosiect a byddwn yn cynnal diwrnodau ‘drysau agored’ i roi cyfle i drigolion lleol ddod i’r safle i weld y gwaith a gofyn cwestiynau i’n tîm am y prosiect.

Ym mis Mehefin, byddwn yn cynnal prosiect cymunedol lleol fel rhan o fenter Wythnos Ail-lunio Yfory Wates, lle bydd tîm y prosiect a gwirfoddolwyr lleol yn rhoi o’u hamser i helpu grŵp cymunedol neu achos da lleol. Byddwn yn cyhoeddi pa brosiect y byddwn yn ei gefnogi yn nes at yr amser, ond mae digwyddiadau blaenorol wedi cynnwys helpu ysgol anghenion addysgol arbennig i ddarparu dosbarth awyr agored, creu gardd synhwyraidd a phaentio ac addurno canolfannau cymunedol / clybiau chwaraeon.

Buddsoddi cymunedol a chyflogaeth

Buddsoddi cymunedol a chyflogaeth

Mae partneriaeth Tai Caerdydd wedi ymrwymo i ddarparu llawer mwy na chartrefi o ansawdd uchel. Rydym wedi ymrwymo i dargedu ein cyfleoedd recriwtio a hyfforddi at y bobl sy’n byw yn y cymunedau yng Nghaerdydd yr ydym yn datblygu.

Bydd y cyfleoedd sydd ar gael drwy ein rhaglen 10 mlynedd yn cynnwys cyflogaeth, prentisiaethau, lleoliadau gwaith, hyfforddiant a gwirfoddoli.  Byddwn hefyd yn gweithio ochr yn ochr â grwpiau lleol ac ysgolion a cholegau lleol i ddarparu manteision cymunedol ychwanegol, gan gynnwys cyflwyno ein rhaglenni hyfforddiant a chymorth cwricwlwm.  Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am y rhaglenni hyn drwy’r dolenni isod.

Bydd yr holl gyfleoedd cyflogaeth a hyfforddiant yn cael eu hysbysebu drwy ein tudalennau Swyddi Gwag neu Ddigwyddiadau Cyfredol.

Cofrestrwch ar gyfer Rhybuddion Swyddi

Wedi ymrwymo i ddiogelu'r amgylchedd

Wedi ymrwymo i ddiogelu'r amgylchedd

Mae partneriaeth Tai Caerdydd wedi ymrwymo i gaffael cynaliadwy a moesegol, gan brynu’n unig ddeunyddiau sy’n bodloni safonau cyrchu cyfrifol y diwydiant.

Byddwn yn monitro effaith carbon y rhaglen yn ofalus ac yn gweithredu adnoddau ynni-effeithlon i leihau llygredd ac allyriadau.  Byddwn yn lleihau ac yn monitro lefelau gwastraff ar ein safleoedd yn ofalus ac yn chwilio am ffyrdd newydd ac arloesol o weithio i leihau gwastraff a byddwn yn ymgysylltu â sefydliadau fel y Rhwydwaith Ailgylchu Coed Cenedlaethol.

Meithrin gwybodaeth a chymhwysedd cynaliadwyedd ar draws ein cadwyn gyflenwi.  Fel Adeiladwr Ystyriol, byddwn yn gweithio i sicrhau ein bod yn gymydog da i gymunedau Caerdydd lle rydym yn gweithio ynddynt.

Darparu amgylcheddau byw gartref ar gyfer ein cenhedlaeth hŷn.

Darparu amgylcheddau byw gartref ar gyfer ein cenhedlaeth hŷn.

Mae Tŷ Addison yn un o gynlluniau newydd Byw yn y Gymuned, Cyngor Caerdydd.

Mae’r llety yn cynnwys 44 o fflatiau 1 neu 2 ystafell wely ar 5 llawr gyda mynediad lifft. Mae’r fflatiau wedi’u cynllunio i fod yn ddigon hyblyg i addasu o amgylch anghenion newidiol pobl. Byddant yn cynnig ‘cartref am oes’ sy’n galluogi preswylydd i fyw’n annibynnol.

Mae agwedd ddeuol i’r fflatiau, maent yn helaeth â chynllun agored ac mae ganddynt falconïau preifat mawr i greu man golau ac awyrog.

Dyluniwyd y cynllun i safonau Platinwm RNIB ac mae’n cydymffurfio â safonau HAPPI

Mae’r eiddo unigol yn hunangynhwysol ond mae gan y cynllun gyfleusterau cymunedol megis lolfa, teras/lolfa ar y to gyda golygfeydd ar draws Môr Hafren, ystafell olchi dillad, gardd cwrt, mannau parcio gan gynnwys mannau gwefru ceir trydanol a chyfleusterau ar gyfer storio a gwefru sgwteri symudedd. Bydd cynlluniau byw yn y gymuned hefyd yn darparu amrywiaeth o wasanaethau i’r boblogaeth ehangach o bobl hŷn er mwyn helpu i fynd i’r afael ag unigedd cymdeithasol a hyrwyddo llesiant.

Y datblygwr

Mae Wates Residential yn rhan o fusnes teuluol Wates Group, un o brif fusnesau adeiladu, datblygu a gwasanaethau eiddo y DU, sydd â thros 120 o flynyddoedd o brofiad ym maes adeiladu eiddo preswyl.

Mae ein busnes yn arbenigo mewn gwasanaethau datblygu tai newydd a phartneriaeth, gan gydweithio â chymdeithasau tai ac awdurdodau lleol i ddarparu cartrefi newydd o ansawdd uchel.

Credwn y gall busnes fod yn rym er gwell; ethos a ategir gan ein rhaglen gynaliadwyedd ‘Ail-lunio Yfory’. Mae’n canolbwyntio ar sicrhau iechyd a diogelwch pawb, cael effaith gadarnhaol ar yr amgylchedd, buddsoddi yn y cymunedau lleol lle rydym yn gweithio, hyrwyddo gweithlu mwy amrywiol a chynhwysol a darparu adeiladau effeithlon a chynaliadwy i’r dyfodol.

 • Mae Wates yn cyflogi 4,000 o bobl ledled y DU
 • Trosiant Wates Group – £1.27bn (2015)
 • Buddsoddwyr mewn Pobl – Gwobr Aur
 • Wedi derbyn Gwobr y Frenhines am Ddatblygu Cynaliadwy am yr eilwaith
Cofrestrwch eich diddordeb

Call us

Our Information line is open seven days a week, 10.00 am - 5.00pm.

  Cartrefi Caerdydd

  Gofynnwch am alwad yn ôl / cofrestrwch ar gyfer diweddariadau

  Cwblhewch eich manylion a byddwn mewn cysylltiad yn fuan.

  Mae'n bwysig i ni eich bod yn gwybod yn union sut rydym yn gofalu am eich gwybodaeth bersonol. I gael rhagor o wybodaeth, darllenwch ein Polisi Preifatrwydd ar ein gwefan Telerau ac Amodau. Rydym ond yn trosglwyddo eich manylion i'n tîm gwerthu neu asiantau gwerthu penodedig a fydd yn cysylltu â chi i gadarnhau eich gofynion ac ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych.